Regulamin promocji dla nowych Klientów „Testuj za darmo Inspecto”

 

 • 1 Informacje ogólne

 

 1. Organizator promocji – spółka Inspecto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000740756, NIP 5771986272, REGON 380813711, zwana dalej Organizatorem.

 

 1. Promocja – oferta specjalna przygotowana przez Organizatora dla Uczestników promocji, a polegająca na możliwości uzyskania bezpłatnego 30-dniowego okresu korzystania z aplikacji Inspecto po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

 

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady organizacji Promocji. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji.

 

 1. Uczestnik promocji – każda firma zainteresowana Inspecto, która nie jest jeszcze Klientem Inspecto.

 

 • 2 Czas trwania promocji

 

Promocja obowiązuje od dnia 1 czerwca 2022 roku do odwołania.

 

 • 3 Zasady promocji

 

 1. Promocja jest możliwa po zarejestrowaniu na [getinspecto.com/testuj-za-darmo] w okresie od dnia 1 czerwca 2022 roku do odwołania.

 

 1. Promocja upoważnia kupującego do 30-dniowego bezpłatnego dostępu do aplikacji Inspecto. Rejestracja nie zobowiązuje do zakupu aplikacji. Promocja pozwala na rezygnację z aplikacji w dowolnym momencie w okresie 30 dni od rejestracji.

 

 1. Po okresie 30 dni, jeżeli Uczestnik promocji będzie zainteresowany zakupem aplikacji, zostanie wystawiona faktura.

 

 1. Weryfikacja Uczestnika promocji odbędzie się na podstawie nr NIP firmy.

 

 1. Po okresie 30 dni, jeżeli Uczestnik promocji nie zdecyduje się na zakup, dostęp do aplikacji Inspecto zostanie wyłączony.

 

 1. Jedna firma może skorzystać jednorazowo z promocji.

 

 1. Z promocji może skorzystać firma, która nie jest jeszcze Klientem Inspecto.

 

 

 • 4 Postanowienia końcowe

 

 1. Skorzystanie z Promocji na zasadach określonych w § 3 Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: getinspecto.com/testuj-za-darmo

 

 1. Promocja nie podlega wymianie na gotówkę.

 

 1. Dostęp do aplikacji w ramach Promocji nie może być przekazany innej firmie.

 

 1. Niewykorzystanie promocji w terminie określonym w § 2 ust. 1, jest równoznaczne z utratą ważności promocji i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Organizatora z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie, w szczególności z roszczeniami dotyczącymi wymiany wartości Promocji rabatowego na gotówkę.

 

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane pisemnie (na adres Organizatora) lub e-mail biuro@getinspecto.com najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Reklamacje rozpatrywać będzie specjalnie powołana do tego komisja – powołana przez Organizatora i składająca się przynajmniej z 3 osób – w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia (zgłoszenia) reklamacji. Uczestnik promocji zostanie niezwłocznie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. Uczestnik promocji niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji przez komisję może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.