I Definicje

 • Inspecto Sp. z o.o. – Inspecto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa, KRS: 0000740756, NIP: 5771986272, REGON: 38081371,
 • Awaria – uszkodzenie Systemu ograniczające lub uniemożliwiające dostęp Usługobiorcy do Usług,
 • Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • Oprogramowanie – program komputerowy INSPECTO umożliwiający korzystanie z Usług za pośrednictwem Urządzenia Końcowego, stanowiący własność Inspecto Sp z o.o. Oprogramowanie udostępniane jest Usługobiorcom w modelu SaaS (Software as a Service) i nie wiąże się z koniecznością zawarcia umowy licencyjnej pomiędzy Inspecto Sp. z o.o. a Usługobiorcą, wymaga jednak zaakceptowania i stosowania się przez przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu,
 • Opłata Abonamentowa – określona w XII Regulaminu opłata, którą zobowiązany jest uiszczać Usługobiorca korzystający z Usług,
 • Regulamin – niniejszy regulamin,
 • Serwis – utworzona przez Inspecto Sp. z o.o. platforma informacyjno-informatyczna podłączona do sieci Internet, dostępna pod adresami domenowymi, do których prawa przysługują Inspecto Sp. z o.o., która umożliwia Usługobiorcom korzystanie z mechanizmów informatycznych, Usług świadczonych przez Inspecto Sp. z o.o. oraz informacji opracowanych przez Inspecto Sp. z o.o.,
 • Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Inspecto Sp. z o.o., takie jak powódź, wichura, pożar, trzęsienie ziemi, nadzwyczajne opady śniegu oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego w postaci strajku, wojny, rozruchów społecznych, a także inne zdarzenia zewnętrzne, których nie można było przewidzieć i których następstwom nie można było zapobiec, a nawet gdyby można było je przewidzieć, nie można było im zapobiec, mimo zachowania najwyższej staranności, powodujące niemożność świadczenia przez Inspecto Sp. z o.o. Usług,
 • System (system teleinformatyczny) – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 • Usługi – usługi świadczone przez Inspecto Sp. z o.o. drogą elektroniczną – poprzez Serwis – obejmujące w szczególności:
  • możliwość wprowadzania danych dotyczących pojazdów przez Usługobiorcę oraz inne osoby, za które Usługobiorca odpowiada, w szczególności kierowców pojazdów, które będą przechowywane w Systemie teleinformatycznym,
  • korzystanie z bazy danych znajdującej się w Systemie, obejmujące w szczególności: wyszukiwanie danych, wyświetlanie danych znajdujących się w Systemie, modyfikowanie danych, żądanie usunięcia wprowadzonych danych;
 • Urządzenie Końcowe – komputer lub inne urządzenie telekomunikacyjne, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci Internet, umożliwiające korzystanie z Usług oferowanych przez Inspecto Sp. z o.o..

II Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług z wykorzystaniem Oprogramowania, Serwisu oraz Systemu.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie https://getinspecto.com. Każdy może go wydrukować, utrwalić oraz zwielokrotniać techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych.
 4. Regulamin jest udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (plik w formacie HTML lub w innej postaci).

III Zawarcie i treść Umowy o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z Usług w Serwisie. Rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu wymaga utworzenia profilu (patrz par. IV ust. 4 pkt 3) ppkt d)) oraz zaakceptowania przez niego Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie Usług na żądanie Inspecto Sp. z o.o. lub Usługobiorcy może być zawarta również w formie pisemnej.
 3. Usługobiorca, na wniosek Inspecto Sp. z o.o., przedstawi w terminie wskazanym przez Inspecto Sp. z o.o.:
 • odpis z właściwego rejestru (np.: przedsiębiorstw, stowarzyszeń itp.), decyzję o nadaniu nr REGON i NIP – dotyczy osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 • dowód potwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania – dotyczy osoby fizycznej;
 • dodatkowych dokumentów i udzielenia dodatkowych informacji w celu weryfikacji tożsamości Usługobiorcy lub uprawnienia do reprezentowania danego podmiotu.
 1. Umowa uprawnia Usługobiorcę do korzystania z Oprogramowania i wszystkich jego funkcjonalności przez czas nieokreślony, o ile w treści Umowy Strony nie określiły czasu trwania Umowy. Korzystanie z Oprogramowania i wszystkich jego funkcjonalności możliwe jest pod warunkiem przestrzegania przez Usługobiorcę Regulaminu oraz terminowego regulowania przez Usługobiorcę Opłaty Abonamentowej – w przeciwnym razie Inspecto Sp. z  o.o. przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub ograniczenia  funkcjonalności Oprogramowania.

IV Świadczenie Usług

 1. Inspecto Sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia Usług z należytą starannością, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.
 2. W przypadku świadczenia Usług na podstawie Umowy o świadczenie Usług zawieranych w sposób określony w par. III ust. 2 Regulaminu – warunki świadczenia Usług określa zawarta Umowa. W takim przypadku w razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a Umową, pierwszeństwo mają postanowienia zawartej Umowy o świadczenie Usług.
 3. Inspecto Sp. z o.o. dołoży należytej staranności celem zabezpieczenia Systemu przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Inspecto Sp. z o.o. zapewnia:
  • dostęp on-line do Usług i Serwisu na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyłączeniem:
   1. okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Usługobiorca;
   2. okresów Awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Inspecto Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci energetycznej);
   3. okresów konserwacji infrastruktury (sprzętu i oprogramowania) Systemu;
   4. okresów napraw związanych z wystąpieniem i usuwaniem Awarii.
  • tworzenie kopii zapasowych (backup);
  • stosowanie następujących narzędzi w zakresie bezpieczeństwa Usług w zależności od ich rodzaju:
   1. szyfrowanie,
   2. antywirus,
   3. firewall,
   4. autoryzacja – rozumiana jako dostęp do każdej oferowanej Usługi poprzedzany koniecznością zalogowania się do Systemu przez Usługobiorcę poprzez podanie jego nazwy (loginu) i hasła;
   5. upgrade Oprogramowania
  • Inspecto Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub ograniczenia dostępności w działaniu Usług ze względów technicznych lub technologicznych lub w innych przypadkach uzasadniających przerwę lub ograniczenie dostępności Usług.
 5. W przypadku wystąpienia Awarii Serwisu lub Systemu Inspecto Sp. z o.o. zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w ciągu 24 godzin od chwili ujawnienia się Awarii.
 6. Usługobiorca zgłasza wolę wprowadzenia do bazy informacji o pojazdach oraz ich modyfikacji lub usunięcia za pomocą panelu dostępnego w Serwisie. W przypadku żądania usunięcia pojazdu z bazy – skutek usunięcia następuje na koniec dnia, w którym dokonano zgłoszenia usunięcia pojazdu z bazy.
 7. W przypadku zgłoszenia przez Usługobiorcę woli wprowadzenia przez Inspecto Sp. z o.o. nowej Usługi lub zmiany lub dodania nowych funkcjonalności w Serwisie lub istniejących Usługach – Inspecto Sp. z o.o. oświadcza, że rozważy ich wprowadzenie i przekaże w tym zakresie stosowną informację Usługobiorcy. Wprowadzenie nowych funkcjonalności i Usług, lub ich modyfikacja, które nie miałyby charakteru generalnego, wymaga zawarcia przez Inspecto Sp. z o.o. i Usługobiorcę odrębnej Umowy o świadczenie Usług.

V Odpowiedzialność Inspecto Sp. z o.o.

 1. Inspecto Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy o świadczenie Usług do wartości rzeczywiście poniesionych strat, w wysokości nie wyższej jednak niż wartość średniej miesięcznej wysokości Opłaty Abonamentowej wyliczonej w oparciu o wartość Opłat Abonamentowych uiszczanych w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego zdarzenie powodujące szkodę.
 2. Inspecto Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 3. Inspecto Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Usługobiorcy spowodowanych niemożnością korzystania przez Usługobiorcę z Usług w szczególności z następujących przyczyn: utraty danych, opóźnień w ich otrzymaniu lub przesłaniu, opóźnień spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłowej transmisji lub innych przerw w świadczeniu Usług, wynikających z czynników (okoliczności) od Inspecto Sp. z o.o. niezależnych.
 4. Za czynniki (okoliczności) niezależne od Inspecto Sp. z o.o. uważa się w szczególności:
 • awarie transmisji lub łączy telefonicznych, w tym międzynarodowych, obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych;
 • przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni;
 • konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym;
 • okoliczności, za które odpowiada Usługobiorca, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania Usługobiorcy, błędy w obsłudze lub konfiguracji;
 • nieprzestrzeganie przez Usługobiorcę postanowień Umowy o świadczenie Usług, Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa;
 • Siłę wyższą.
 1. Odpowiedzialność Inspecto Sp. z o.o. za szkody poniesione przez Usługobiorcę w związku z realizacją Umowy o świadczenie Usług, w tym w wyniku dostępu do jego danych osób nieupoważnionych, utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, jest realizowana po przeprowadzeniu procedury reklamacyjnej określonej w par. XIII Regulaminu i wyczerpuje się w obowiązku odszkodowawczym określonym w par. V ust.1 Regulaminu.
 2. Inspecto Sp. z o.o. nie ingeruje w treść informacji przekazywanych z wykorzystaniem Serwisu i nie udostępnia osobom trzecim takich informacji, z wyjątkiem sytuacji, w których przepisy prawa lub stosowna decyzja organów uprawnionych przepisami prawa nakazują inaczej.
 3. Inspecto Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji przesyłanych lub otrzymywanych, zamieszczanych lub w jakikolwiek sposób udostępnianych przez Usługobiorcę osobom trzecim, w wyniku realizacji Umowy o świadczenie Usług i nie odpowiada za naruszenia prawa wynikające z takiego przekazu informacji.
 4. Inspecto Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu do informacji Usługobiorcy w wyniku udostępnienia przez Usługobiorcę haseł dostępu osobom nieupoważnionym.
 5. Inspecto Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań do świadczenia Usług, jeżeli nastąpiło to wskutek użycia przez Usługobiorcę oprogramowania innego niż wskazane lub udostępnione przez Inspecto Sp. z o.o.
 6. Inspecto Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z dostarczenia przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji i danych bądź wszelkich wyjaśnień ich dotyczących.

VI Odpowiedzialność Usługobiorcy

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem, a także zawartą z Inspecto Sp. z o.o. Umową o świadczenie Usług, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Usługi świadczone są na wyłączny użytek Usługobiorcy. W konsekwencji Usługobiorca nie jest uprawniony do dostarczania (udostępniania, sublicencjonowania) osobom trzecim Usług, chyba że Inspecto Sp. z o.o. wyrazi na to zgodę lub wynika to z zawartej Umowy o świadczenie Usług.
 3. Oprócz Usługobiorcy z Usług korzystać mogą również jednostki organizacyjne Usługobiorcy oraz osoby przez niego zatrudnione lub współpracujące z Usługobiorcą, które korzystają z pojazdów Usługobiorcy zewidencjonowanych w Systemie, za których działania i zaniechania odpowiada Usługobiorca. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Inspecto Sp. z o.o. a podmiotami, o których mowa wyżej, Usługobiorca ponosi solidarną odpowiedzialność wraz z ww. podmiotami za wszelkie przysługujące Inspecto Sp. z o.o. wobec nich  roszczenia.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które są niezgodne z prawem lub mogą doprowadzić do naruszenia prawa w związku z korzystaniem lub wskutek korzystania z Usług, w tym w szczególności: zamieszczania lub propagowania nielegalnych informacji, oprogramowania, treści lub obrazów naruszających prawa osób trzecich lub noszących znamiona przestępstwa, używania wulgaryzmów i innych działań naruszających zasady netykiety.
 5. Usługobiorca nie będzie podejmować żadnych działań ingerujących w zasoby innych Użytkowników Serwisu lub mogących wywołać jakąkolwiek szkodę u Inspecto Sp. z o.o. lub innych Użytkowników.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Inspecto Sp. z o.o. istotnego naruszenia Regulaminu lub Umowy o świadczenie Usług przez Usługobiorcę lub osoby, za które Usługobiorca odpowiada, Inspecto Sp. z o.o. uprawniona jest do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług z winy Usługobiorcy w tym również do zawieszenia profilu Usługobiorcy w Serwisie wraz z jego zawartością, bez konieczności wcześniejszego uprzedzania o takim zamiarze lub wystosowywania wezwań do Usługobiorcy.

VII Poufność informacji i ochrona danych

 1. Inspecto Sp. z o.o. i Usługobiorca zobowiązani są do zachowania w poufności informacji o warunkach Umowy zawartej w trybie par. III ust. 1 lub ust. 2 Regulaminu oraz informacji wynikających bezpośrednio z jej realizacji, w tym danych technicznych i finansowych. Obowiązek dochowania poufności obejmuje także wszystkie inne osoby, którym Inspecto Sp. z o.o. i Usługobiorca powierzyły wykonanie zadań wynikających z Umowy o świadczenie Usług.
 2. Informacje, o których mowa w par. VII ust. 1 Regulaminu, mogą być udzielane osobom trzecim tylko w sytuacjach przewidzianych prawem, na podstawie orzeczenia sądu, odpowiedniego organu państwowego, lub za zgodą strony, której dane informacje dotyczą.
 3. Inspecto Sp. z o.o. i Usługobiorca będą zbierać, przetwarzać i przechowywać dane osobowe z uwzględnieniem wymogów Ustawy o ochronie danych osobowych i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Usługobiorca może wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Inspecto Sp. z o.o. adresów poczty elektronicznej i innych danych teleadresowych do celów informacyjno-promocyjnych oraz w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług. Inspecto Sp. z o.o. nie będzie udostępniała adresów poczty elektronicznej i innych danych teleadresowych Usługobiorcy osobom trzecim.

VIII Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Inspecto Sp. z o.o.
 2. Stosownie do przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych dane osobowe Usługobiorcy zostaną wprowadzone do zbioru danych osobowych Inspecto Sp. z o.o. wyłącznie w celu świadczenia Usług i nie będą udostępniane innym podmiotom z zastrzeżeniem par. VIII ust. 5 Regulaminu.
 3. Każdemu z Usługobiorców przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji  celu, w którym zostały zebrane. Inspecto Sp. z o.o. zastrzega, że usunięcie danych osobowych przez Usługobiorcę może skutkować brakiem możliwości dalszego korzystania z Usług.
 4. Usługobiorca oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 5. Dane osobowe Usługobiorców mogą być powierzane osobom trzecim na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych – w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług i w celu realizacji dodatkowych ich funkcjonalności. Inspecto Sp. z o.o. powierza przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców jedynie przedsiębiorcom zajmującym się spedycją (przewozem przesyłek), obsługą techniczną Serwisu i Usług oraz udostępniających systemy służące do wysyłki mailingów (wiadomości grupowych) związanych ze świadczeniem Usług i niestanowiących Informacji Handlowych.

IX Wymagania techniczne

 1. Świadczenie Usług odbywa się z zastrzeżeniem spełnienia przez Urządzenia Końcowe Usługobiorcy oraz sieć telekomunikacyjną, do której dostęp posiada Usługobiorca, warunków i wymagań określonych w ust. 3.
 2. Używane przez Usługobiorcę urządzenia telekomunikacyjne, w szczególności Urządzenia Końcowe winny spełniać warunki techniczne wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadać wymagane świadectwa homologacji, certyfikaty lub świadectwa zgodności lub inne wymagane dokumenty lub oznaczenia.
 3. W celu korzystania z Usług, Usługobiorca musi dysponować Urządzeniami Końcowymi umożliwiającymi korzystanie z sieci Internet oraz dysponować oprogramowaniem umożliwiającym korzystanie z danych Usług, w szczególności:
 • system operacyjny Linux, iOS lub Windows 7, 8 lub 10 lub Android z przeglądarką internetową, środowiskiem Java w wersji 8 lub nowszej oraz połączeniem do sieci Internet, z zastrzeżeniem, że Inspecto Sp. z o.o. gwarantuje poprawne działanie Usług dla tych wersji systemów operacyjnych, które są aktualnie wspierane przez producentów lub dystrybutorów (stosowne informacje w tym zakresie zamieszczane są na stronach internetowych producentów);
 • przeglądarki internetowe (posiadające w szczególności obsługę skryptów Java), w tym zalecane przez Inspecto Sp. z o.o.: Mozilla Firefox w wersji co najmniej 93.0 lub Google Chrome w wersji co najmniej 95;
 • oprogramowanie klienta FTP w celu korzystania z usługi FTP;
 • oprogramowanie wykorzystywane przez Usługobiorcę powinno spełniać standardy komunikacji w poszczególnych protokołach określone w odpowiednich dokumentach RFC.

X Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług wygasa z chwilą upływu czasu, na jaki została zawarta lub z chwilą zaistnienia okoliczności określonych w Umowie.
 2. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług zawartej na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia – ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym Umowa została wypowiedziana.
 3. Inspecto Sp. z o.o. przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Usługobiorca:
 • naruszy postanowienia Regulaminu;
 • nie reguluje w sposób terminowy Opłaty Abonamentowej;
 • wykorzystuje Usługę w sposób mogący zagrażać interesom Inspecto Sp. z o.o. lub osób trzecich, w tym również innych Użytkowników Serwisu;
 • narusza reguły uczciwego obrotu gospodarczego, w szczególności poprzez nieprzestrzeganie przepisów prawa;
 • narusza powszechnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego poprzez zaniechanie właściwej ochrony swojego sprzętu przed atakami z zewnątrz;
 • korzysta z Usług w sposób, który może doprowadzić do zakłócenia prawidłowego funkcjonowania Systemu, Serwisu lub Usług;
 • rozpowszechnia wirusy komputerowe;
 • podejmie próbę zmian bądź dokona zmian parametrów Systemu związanych ze świadczonymi Usługami;
 • podejmie próbę nielegalnego dostępu do obcych systemów komputerowych (np. przeszukiwanie otwartych portów, ataki z wykorzystaniem „koni trojańskich”, skanowanie portów komputerowych innych Użytkowników itp.).

 
XI Informacje o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług

 1. Inspecto Sp. z o.o., stosownie do art. 6 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników, w tym przez Usługobiorcę z Usług. Informacja dotyczy zagrożeń, które Inspecto Sp. z o.o. identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez Inspecto Sp. z o.o. systemów zabezpieczających Oprogramowanie przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:
 • możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej oraz Informacji Handlowej przekazywanej drogą elektroniczną;
 • możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu;
 • możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości – poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne;
 • możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkowników;
 • możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware);
 • naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego;
 • instalowanie oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z Usług ze źródeł innych niż źródła autoryzowane przez Inspecto Sp. z o.o., które mimo podejmowanych przez Inspecto Sp. z o.o. działań mających na celu zminimalizowanie możliwości udostępniania modyfikowanych przez osoby trzecie wersji oprogramowania, może zawierać oprogramowanie złośliwe.

XII Opłata Abonamentowa

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do uiszczania opłat za świadczone Usługi zgodnie z Regulaminem, a także z uwzględnieniem warunków określonych w Umowie – w przypadku zawarcia Umowy w sposób określony w par. III ust. 2 Regulaminu.
 2. Inspecto Sp. z o.o. przysługuje od Usługobiorcy miesięczna Opłata Abonamentowa, stanowiąca iloczyn liczby poszczególnych rodzajów pojazdów ujawnionych w bazie oraz odpowiadających im stawek zgodnie z ust. 3;
 3. Stawki, o których mowa w ust. 2 wynoszą netto w przypadku:
 • samochodu ciężarowego: 3 Euro
 • naczepy: 3 Euro
 • przyczepy: 3 Euro
 • inne jednostki: 3 Euro
 1. Opłata Abonamentowa naliczana jest przez Inspecto Sp. z o.o. i wskazywana na fakturze VAT, przekazywanej Usługobiorcy drogą elektroniczną – na adres mailowy wskazany podczas rejestracji do Serwisu.
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Inspecto Sp. z o.o. oraz ich doręczanie Usługobiorcy drogą elektroniczną.
 3. Zapłata Opłaty Abonamentowej następuje w formie przelewu dokonanego z rachunku bankowego Usługobiorcy na rachunek bankowy Inspecto Sp. z o.o. na podstawie  faktury VAT w terminie z niej wynikającym. Opłatę Abonamentową uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Licencjobiorcy.

XIII Reklamacje Usług

 1. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, w razie błędnego dokonania wzajemnych rozliczeń lub w przypadku innych zastrzeżeń w odniesieniu do Usług, Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 • imię i nazwisko lub nazwę i adres siedziby Usługobiorcy;
 • określenie przedmiotu reklamacji;
 • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
 • datę zawarcia Umowy o świadczenie Usług lub termin rozpoczęcia świadczenia Usług;
 • podpis reklamującego – dotyczy reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 1. Reklamacja może być złożona w jeden z niżej wskazanych sposobów:
 • e-mailem na adres biuro@getinspecto.com.
 • listownie na adres: INSPECTO SP. Z O.O. ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja”.
 1. Jeżeli złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w par. XIII ust. 2 Regulaminu, Inspecto Sp. z o.o., o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego jej rozpatrzenia, niezwłocznie wzywa Usługobiorcę do jej uzupełnienia, określając termin i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. W przypadku nie uzupełnienia przez Usługobiorcę niezbędnych danych w określonym terminie, zgłoszenie reklamacyjne traktuje się jako niewniesione i niepodlegające rozpatrzeniu. Inspecto Sp. z o.o. powiadamia reklamującego o zamknięciu zgłoszenia do momentu uzupełnienia przez niego brakujących informacji. 
 2. Po zarejestrowaniu zgłoszenia reklamacyjnego pracownik Centrum Obsługi Klienta kontaktuje się z Usługobiorcą w terminie do trzech (3) dni roboczych w jednej z form: mailowo, telefonicznie lub wysyłając faks.
 3. Reklamacja może być złożona w terminie dwunastu (12) miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usług, lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi.
 4. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, traktuje się jako niezasadną, o czym Inspecto Sp. z o.o. niezwłocznie powiadamia reklamującego.
 5. Inspecto Sp. z o.o., w terminie czternastu (14) dni od dnia złożenia reklamacji, udziela odpowiedzi na reklamację w jednej z poniżej wskazanych form:
 • mailowo,
 1. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
 • nazwę jednostki Inspecto Sp. z o.o. rozpatrującej reklamację;
 • powołanie podstawy prawnej;
 • rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
 • w przypadku przyznania odszkodowania – określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty;
 • w przypadku zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu;
 • pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym;
 • podpis upoważnionego pracownika Inspecto Sp. z o.o., z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
 1. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIV Własność intelektualna

 1. Inspecto Sp. z o.o. oświadcza, iż jest jedynym właścicielem Oprogramowania INSPECTO,  Systemu teleinformatycznego oraz Serwisu, za pomocą którego świadczy Usługi.
 2. Inspecto Sp. z o.o. przysługują wszelkie autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania, Systemu i Serwisu oraz wszystkich utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych udostępnianych publicznie w Serwisie. Utwory (inne niż Oprogramowanie), oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu świadczenia Usług korzystają z ochrony przewidzianej przepisami prawa.
 3. Inspecto Sp. z o.o. oświadcza, że Oprogramowanie, System i Serwis oraz udostępnione w nim utwory nie są przedmiotem zastawu ani zastawu rejestrowego, nie są obciążone prawami osób trzecich ani nie są przedmiotem postępowania egzekucyjnego i mogą zostać udostępnione do korzystania podmiotom trzecim w ramach Umowy.
 4. Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z Oprogramowania, Systemu i Serwisu na zasadach wynikających z Regulaminu.
 5. Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z utworów (innych niż Oprogramowanie) w ramach przewidzianego przepisami prawa dozwolonego użytku prywatnego. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.
 6. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania praw autorskich przysługujących Inspecto Sp. z o.o., w szczególności nie może bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody:
 • korzystać z Oprogramowania, Systemu i Serwisu wspólnie z podmiotami trzecimi;
 • udostępniać Oprogramowania, Systemu oraz Serwisu oraz innych utworów niż Oprogramowanie osobom trzecim do samodzielnego używania, pod jakimkolwiek tytułem darmowym lub odpłatnym;
 • wykonywać kopii Oprogramowania lub dokumentacji Oprogramowania, a także jakichkolwiek elementów Serwisu
 • korzystać z Oprogramowania w sposób naruszający jego integralność.

XV Postanowienia końcowe

 1. Przy świadczeniu Usług na podstawie Regulaminu zostaje wyłączona, określona przez przepisy prawa, odpowiedzialność Inspecto Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady.
 1. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia korzystania z Usług.
 2. Inspecto Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Inspecto Sp. z o.o., jednakże nie krótszym niż siedem (7) dni od chwili udostępnienia zmienionego Regulaminu do publicznej wiadomości. Zmiany Regulaminu nie wywołują skutków w zakresie praw nabytych przez Usługobiorcę przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu, chyba że Usługobiorca wyrazi na to zgodę.
 1. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby ewentualne kwestie sporne wynikłe w związku z wykonywaniem Usług objętych Regulaminem były rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia spór rozstrzygany będzie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Inspecto Sp. z o.o.
 1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu, kilka jego postanowień lub część tych postanowień jest lub stanie się bezskuteczne, nie powoduje to bezskuteczności pozostałych postanowień. Postanowienie bezskuteczne należy zastąpić odpowiednim postanowieniem skutecznym. To samo obowiązuje w wypadku, gdy w Regulaminie pojawi się luka.
 2. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.