The following document has been prepared for the domestic (Polish) market on the basis of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (GDPR), as well as the relevant provisions of Polish law. The applicable content of the document has been drawn up in Polish and should be interpreted in accordance with its principles.
Please use a translator to read the below text.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wersja z dnia 29.11.2021 r,

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, dalej: RODO, Inspecto Sp. z o.o. informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
INSPECTO Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63,
00-116 Warszawa,
KRS 0000740756;
NIP: 5771986272.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się ze Specjalistą Inspecto Sp. z o.o. do spraw ochrony danych pod adresem e-mail: biuro@getinspecto.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zakresie oraz przez okres niezbędny do realizacji poniższych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa:
a) w celu niezbędnym do świadczenia Usług świadczonych przez Inpecto Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 RODO pkt. 1 litera b, przez okres trwania Umowy oraz przez 14 dni po jej zakończeniu,
b) wypełnienia obowiązków prawnych zgodnie z art.6 RODO pkt. 1 litera c tj.
• dla celów finansowo – podatkowych zgodnie z Ordynacją Podatkową oraz ustawą o rachunkowości przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, którego dokumenty dotyczą. Przetwarzane będą dane podane do faktury;
• dla celów związanych z roszczeniami wynikającymi z zawartej Umowy o świadczenie usług przez okres 3 lat zgodnie k.c. przetwarzane będą dane zawarte w Umowie;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z Inspecto Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Inspecto Sp. z o.o. tj. dostawcy usług finansowo- podatkowych, dostawcy usług hostingowych itp.;
c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Inspecto Sp. z o.o. i/lub na wyraźne Pani/ Pana polecenie przetwarzają Pani/Pana dane osobowe;
d) inne podmioty, które w wyniku realizacji zleceń otrzymanych od Inspecto Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Inspecto Sp. z o.o. tj. urzędy pocztowe i inni dostawcy usług pocztowych, Banki itp.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania na podstawie art. 15 i 16 RODO
b. ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
c. prawo do usunięcia danych Państwa danych, z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
d. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
f. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie z zastrzeżeniem postanowień art. 6 RODO pkt 1. litera b,c

6. Ponadto Inspecto Sp. z o.o. informuje, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.