KLAUZULA INFORMACYJNA

Wersja z dnia 29.11.2021 r,

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, dalej: RODO, Inspecto Sp. z o.o. informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
INSPECTO Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63,
00-116 Warszawa,
KRS 0000740756;
NIP: 5771986272.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się ze Specjalistą Inspecto Sp. z o.o. do spraw ochrony danych pod adresem e-mail: biuro@getinspecto.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zakresie oraz przez okres niezbędny do realizacji poniższych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa:
a) w celu niezbędnym do świadczenia Usług świadczonych przez Inpecto Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 RODO pkt. 1 litera b, przez okres trwania Umowy oraz przez 14 dni po jej zakończeniu,
b) wypełnienia obowiązków prawnych zgodnie z art.6 RODO pkt. 1 litera c tj.
• dla celów finansowo – podatkowych zgodnie z Ordynacją Podatkową oraz ustawą o rachunkowości przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, którego dokumenty dotyczą. Przetwarzane będą dane podane do faktury;
• dla celów związanych z roszczeniami wynikającymi z zawartej Umowy o świadczenie usług przez okres 3 lat zgodnie k.c. przetwarzane będą dane zawarte w Umowie;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z Inspecto Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Inspecto Sp. z o.o. tj. dostawcy usług finansowo- podatkowych, dostawcy usług hostingowych itp.;
c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Inspecto Sp. z o.o. i/lub na wyraźne Pani/ Pana polecenie przetwarzają Pani/Pana dane osobowe;
d) inne podmioty, które w wyniku realizacji zleceń otrzymanych od Inspecto Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Inspecto Sp. z o.o. tj. urzędy pocztowe i inni dostawcy usług pocztowych, Banki itp.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania na podstawie art. 15 i 16 RODO
b. ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
c. prawo do usunięcia danych Państwa danych, z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
d. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
f. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie z zastrzeżeniem postanowień art. 6 RODO pkt 1. litera b,c

6. Ponadto Inspecto Sp. z o.o. informuje, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.