Niniejsza polityka opisuje, jak Inspecto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa, KRS: 0000740756, NIP: 5771986272, REGON: 38081371 (Inspecto Sp. z o.o.) gromadzi, przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu Inspecto.

Niniejsza polityka prywatności może w przyszłości podlegać zmianom. Za każdym razem, kiedy postanowienia polityki prywatności ulegną zmianie, zaktualizowana wersja polityki prywatności zostanie opublikowana w Serwisie Inspecto pod adresem: https://getinspecto.com.

Słowa zapisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

1. Ochrona prywatności
 1. Inspecto Sp. z o.o. gwarantuje użytkownikom prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. Inspecto Sp. z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników.
 3. Inspecto Sp. z o.o. umożliwia korzystanie z Serwisu Inspecto w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu wymagane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych.
 4. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się, jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa, a także po uprzednim uzyskaniu zgody użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi.
2. Ochrona danych osobowych
 1. Gdzie znajdziesz najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych?
  Informacje dotyczące Inspecto Sp. z o.o. jako Administratora oraz inne dane wymagane prawem publikowane są na stronie: https://getinspecto.com, w tym również w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną oraz w Klauzuli Informacyjnej.
 2. Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem usługi portalu internetowego?
  To dane osobowe użytkownika i dane osobowe kierowców, dane o pojazdach znajdujących się w bazie oraz tzw. dane internetowe, które w zależności od Usługi mogą obejmować następujące informacje: odwiedzane miejsca, informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce w tym jego lokację, czas wizyty oraz adres źródła wejścia, które odesłało użytkownika do monitorowanej witryny internetowej.
 3. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
  Twoje dane przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od Inspecto Sp. z o.o. ich dłuższego przechowywania. Dane internetowe co do zasady są usuwane lub anonimizowane po okresie 90 dni.
  Dane zawarte w plikach cookies przechowywane są przez okres wskazany poniżej w rozdziale dotyczącym plików cookies i podobnych technologii.
 4. Czy udostępniamy Twoje dane?
  Inspecto Sp. z o.o. przykłada szczególną uwagę do ochrony danych swoich Użytkowników. Udaje się to dzięki działaniom organizacyjnym i technicznym podejmowanym przez Inspecto Sp z o.o. Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Inspecto Sp. z o.o. może udostępniać Twoje dane następującym podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego:
  Podmioty trzecie: w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Inspecto Sp. z o.o. może udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem Usług np. dostawcom usług IT, agentom, agencjom marketingowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi Inspecto Sp. z o.o. zawarła umowy o współpracy i udostępnianiu sieci. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Inspecto Sp. z o.o. może także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom. W przypadkach udostępniania danych użytkowników podmiotom trzecim Inspecto Sp. z o.o. wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.
  Dostawcy Inspecto Sp. z o.o. mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców Inspecto Sp. z o.o. np. Google czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG. Inspecto Sp. z o.o. dba, aby w związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Świadcząc Usługi w ramach Serwisu Inspecto Sp. z o.o. udziela dostępu lub udostępnia dane osobowe różnym podmiotom. Zasadniczo są to podwykonawcy, którym Inspecto Sp. z o.o. określa, w jakim zakresie mogą wykonywać operacje na przekazanych danych osobowych. Dotyczy to m.in.:
  • podmiotów świadczących usługi utrzymania IT lub rozwoju IT,
  • podmiotów świadczących dla Inspecto Sp. z o.o. wyspecjalizowane usługi (np. badawcze, statystyczne, targetowania)
  Należy mieć na uwadze, że:
  • dane, do jakich mają dostęp podwykonawcy, to często wycinek informacji posiadanych przez Inspecto Sp. z o.o. o użytkowniku, a zatem rzadko zdarza się, że podwykonawca Inspecto Sp. z o.o. ma tyle informacji o użytkowniku co Administrator Danych Osobowych.
  • w kategorii odbiorców danych mieszczą się również podmioty, którym Inspecto Sp. z o.o. nie przekazuje danych, ale mogą mieć potencjalnie do nich dostęp wykonując usługi dla Inspecto Sp. z o.o.
 5. W każdym wypadku Umowa zawarta z podwykonawcą zobowiązuje podwykonawcę do poufności i wykonywania tylko i wyłącznie niezbędnych operacji na danych osobowych użytkownika.
  Inspecto Sp. z o.o. udostępnia również dane (nie wszystkie ale wybrane) takim podmiotom jak operatorzy płatności elektronicznych w związku ze zleceniem przez Ciebie płatności elektronicznej.
  W pozostałym zakresie dane mogą być udostępniane organom i instytucjom państwowym na podstawie ściśle powołanej podstawy prawnej, którą za każdym razem Inspecto Sp. z o.o. weryfikuje i bada.
 • Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych, jest to:
  • zawarcie i wykonanie umowy na dostęp do zasobów Serwisu i Systemu oraz Oprogramowania;
  • wyrażona zgoda: np. na stosowanie technologii plików cookies zgodnie z postanowieniami polityki cookies (wskazanej poniżej)
  • Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Inspecto Sp. z o.o.. Dane internetowe i informacje zapisane w plikach cookies lub innych podobnych technologiach są przetwarzane w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej a także dla celów analitycznych i dopasowywania przez Inspecto Sp. z o.o. wyświetlanej reklamy internetowej. Inspecto Sp. z o.o. łączy Twoje dane z informacjami o innych użytkownikach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym może optymalizować świadczone Usługi. Informacje te pozwalają na przykład na lepsze dopasowanie funkcjonalności oferowanych Usług do potrzeb użytkowników, planowanie przepustowości sieci, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju oferty świadczonych Usług oraz stałe usprawnianie procesów obsługowych.
 • Prawa osoby, której dane dotyczą
  Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) przysługuje Ci:
  a. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód m.in. na odczyt lub zapis plików cookies,
  b. prawo do wniesienia:
  • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego;
  • sprzeciwu
  • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Inspecto Sp. z o.o., z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
  c. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
  d. prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane będące w posiadaniu Inspecto Sp. z o.o. są niedokładne lub niekompletne;
  e. prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Inspecto Sp. z o.o. nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
  f. prawo do przenoszenia danych udostępnionych przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. w celu udostępnienia ich innemu dostawcy usług;
  g. prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
  • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
  • jeśli uważasz, że Inspecto Sp. z o.o. nie powinno przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, aby zostały one usunięte;
  • jeśli takie dane osobowe nie są już potrzebne Inspecto Sp. z o.o. do świadczenia Usług, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
  • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a obowiązkiem Inspecto Sp. z o.o. jest sprawdzenie, czy powinny być w dalszym ciągu przetwarzane.
  h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji poprzez Serwis (https://getinspecto.com) lub drogą mailową (biuro@getinspecto.pl). Wnioski można składać również za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
 • W celu realizacji Twojego żądania, Inspecto Sp. z o.o. zobowiązana jest do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
 • Inspecto Sp. z o.o. w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
 • Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Inspecto Sp. z o.o. może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację kolejnego wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 • 3. Polityka Cookies

  Polityka Cookies dla stron internetowych i aplikacji spółki Inspecto Sp. z o.o.
  Niniejszy dokument określa zasady wykorzystania informacji dostarczonych przez użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu Inspecto udostępnionego przez Inspecto Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa, KRS: 0000740756, NIP: 5771986272, REGON: 38081371, zwaną dalej Inspecto Sp. z o.o.. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem, w tym z zaprezentowanymi niżej rozwiązaniami służącymi do zarządzania swoimi informacjami oraz do określenia preferencji użytkownika w powyższym zakresie.
  Inspecto Sp. z o.o. gwarantuje użytkownikom korzystającym z Serwisu Inspecto prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Inspecto Sp. z o.o. informuje, że używa na swoich stronach internetowych i aplikacjach technologii cookies (tj. plików tekstowych, tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii do zapisywania informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze stron internetowych i Serwisu Inspecto.

  „Cookies” – co to jest?
  Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę użytkownika wykorzystywaną do przeglądania Internetu. Pliki cookies są powszechnie stosowane w internecie, dzięki nim strony internetowe pamiętają preferencje użytkownika – jak na przykład ustawienie miasta w prognozie pogody, albo ostatnio przeglądane aukcje. Z technologii cookies Inspecto Sp. z o.o. NIE korzysta w celu zbierania danych osobowych bezpośrednio identyfikujących użytkownika, takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu. Cookies NIE ma żadnego wpływu na oprogramowanie użytkownika ani sprzęt. Dodatkowo pliki cookies posiadane przez Inspecto Sp. z o.o. może odczytać wyłącznie Inspecto Sp. z o.o.

  Jak pliki cookies i inne podobne technologie dopasowują Serwis Inspecto do potrzeb użytkownika?

  Informacje zapisane w plikach cookies pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań użytkowników. Przykładowo analityczne pliki cookies wykorzystywane są w celu analizy zasięgu Usług świadczonych przez Inspecto Sp. z o.o. oraz zachowania użytkowników w szczególności ich preferencje i poziom satysfakcji, co z kolei pozwala Inspecto Sp. z o.o. na ciągłe ulepszanie świadczonych Usług.
  Cookies służące do uwierzytelniania, umożliwiają korzystanie z usług po autoryzacji oraz udostępnianie szeregu udogodnień np. łatwe logowanie, uzupełnianie formularzy, zapamiętywanie ustawień stron internetowych wybranych przez użytkownika.
  W Serwisie Inspecto wykorzystywane mogą być również „następcy” technologii cookies, czyli Local Storage (LS). Jest to technologia zbliżona do działania cookies, polega na wydzieleniu części pamięci przeglądarki, która umożliwia przechowywanie lokalnie danych przez aplikacje internetowe, ale pozbawiona jest kilku wad swojej poprzedniczki. Przede wszystkim jest bezpieczniejsza, gdyż dostęp do danych w niej zapisanych ma tylko strona internetowa, która je tam wprowadziła. Po drugie, duże ilości danych mogą być przechowywane, bez wpływu na wydajność witryny, gdyż nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. W przeciwieństwie do technologii cookies limit miejsca jest znacznie większy (co najmniej 5 MB), gdy w cookie można zapisać jedynie 4 KB. Daje to zdecydowanie większą swobodę i możliwości dostosowania witryny do oczekiwań użytkowników.
  Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Nie mają również określonego czasu ważności.
  Cele, do jakich Inspecto Sp. z o.o. wykorzystuje technologię LS, są analogiczne jak w przypadku cookies.

  Dlaczego i jak stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie?
  Inspecto Sp. z o.o. wykorzystuje na swoich stronach internetowych oraz w aplikacjach pliki cookies oraz inne podobne technologie w następujących celach:
  • Uwierzytelnianie – do identyfikacji zalogowanego użytkownika, aby wyświetlić mu właściwe informacje, odpowiadające jego zainteresowaniom.
  • Bezpieczeństwo – wsparcie mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym także wycieku danych zapewniając poufność przetwarzanych dla użytkownika informacji.
  • Preferencje, funkcje i usługi – uzyskania informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych użytkownika. Są one również pomocne podczas wypełniania formularzy w witrynie. Niezależnie od powyższego poprzez tzw. wtyczki społecznościowe, zapewniają one użytkownikowi funkcje, ważne informacje oraz treść zgodną z jego indywidualnymi potrzebami.
  • Dostosowywanie zawartości serwisów i aplikacji – rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić zawartość Serwisu i danych z Systemu dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  • Wydajność, analiza oraz badania – pozyskania wiedzy, badania, jak dobrze działa Serwis Inspecto, zrozumienie i ciągłą poprawę produktów, funkcji oraz Usług. Powyższe zachodzi między innymi w czasie, gdy użytkownicy wchodzą na Serwis Inspecto z innych witryn, aplikacji lub urządzeń podczas pracy na komputerze lub innym urządzeniu.
  • Reklama – marketingowych służących pokazaniu użytkownikowi interesującej go reklamy w Serwisie Inspecto jak i poza nim. Inspecto Sp. z o.o. może także wykorzystać pliki cookies, aby dowiedzieć się, czy użytkownicy, którzy widzieli reklamę na w Serwisie odwiedzili w rezultacie witrynę reklamodawcy. Reklama wyświetlana przez Inspecto Sp. z o.o. może być dopasowywana do zainteresowań użytkownika określonych na podstawie informacji dostarczonych przez użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu.
  Średni okres przechowywania tych informacji przez Inspecto Sp. z o.o. w wyżej wskazanych celach wynosi do 60 dni od ich zebrania. Niektóre informacje, np. o preferencjach w danej usłudze czy dane autoryzacyjne, mogą być przechowywane dłużej, jeżeli użytkownik nie wyczyści plików cookies przeglądarki lub pamięci podręcznej aplikacji, z których korzysta.

  4. Stosowanie plików cookies i innych podobnych technologii przez pozostałe podmioty

  Inspecto Sp. z o.o. umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie technologii cookies oraz innych podobnych technologii w Serwisie.
  • Wtyczki serwisów społecznościowych:
  – Facebook – w Serwisie Inspecto mogą znaleźć się przyciski Lubię to, Rekomenduj/Podziel się oraz Powiadom Messengerem powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to, Powiadom Messengerem lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
  – Youtube – w Serwisie Inspecto mogą być osadzone (z wykorzystaniem mechanizmu tzw. embedowania) materiały wideo udostępniane w serwisie YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności, które są dostępne http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
  – Twitter – w Serwisie Inspecto mogą znaleźć się przyciski dodawania wpisów na Twitterze, które są powiązane z serwisem Twitter. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Twitter. Dodając wpis, użytkownik loguje się w serwisie Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Twitter. Z zasadami tymi można zapoznać się https://twitter.com/privacy
  • Reklama i cele marketingowe partnerów Inspecto Sp. z o.o. – partnerzy Inspecto Sp. z o.o. mogą korzystać z plików cookie lub innych podobnych technologii, aby ustalić, czy została wyświetlona przez nich lub na ich zlecenie konkretna reklama, jakie były tego rezultaty, oraz w celu zebrania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy reagują na wyświetlane reklamy. Partnerzy Inspecto Sp. z o.o. mogą także, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę, dopasowywać wyświetlane reklamy do zainteresowań użytkownika określonych na podstawie informacji dostarczonych partnerom Inspecto Sp. z o.o. przez użytkownika w trakcie korzystania ze stron internetowych (również poza usługami Interia pl) lub aplikacji. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim, to informacje te mogą być także udostępniane w dalszych celach marketingowych innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. W tych celach Inspecto Sp. z o.o. może także współpracować z partnerami, aby pokazać użytkownikowi reklamę w Serwisie Inspecto lub poza nim, po odwiedzeniu przez użytkownika witryny lub aplikacji. Pliki cookie oraz technologie takie, jak sygnały nawigacyjne w sieci web, piksele oraz anonimowe tagi sieci reklam pozwalają skuteczniej wyświetlać reklamy użytkownikom, jak również gromadzić zebrane audyty, badania i raporty wymagane przez reklamodawców. Uwaga: Ponieważ reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookie tak, jakby użytkownik odwiedzał stronę internetową z ich witryny.

  5. Technologia Web Push

  Dodatkowo, w celu informowania użytkowników Inspecto Sp. z o.o. o ważnych wydarzeniach i nowych Usługach lub w ramach świadczenia Usług (np. powiadomienia o nowej poczcie) Inspecto Sp. z o.o. wykorzystuje, technologię WebPush.
  WebPush to technologia, która daje możliwość jednostronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, obsługiwana jest poprzez przeglądarkę internetową, z której korzystasz. Aby otrzymywać powiadomienia, musisz wyrazić zgodę. Po zaakceptowaniu otrzymywania powiadomień, przeglądarka nada Ci unikalny anonimowy identyfikator, na który (za pośrednictwem autoryzowanych dostawców takich jak Google, czy Mozilla) będą przesyłane wiadomości.
  Jeśli nie zapiszesz się samodzielnie na powiadomienia, nie będziesz ich otrzymywać.
  Aby zrezygnować z subskrypcji wystarczy zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej.

  6. Określenie warunków wykorzystywania plików cookies lub innych podobnych technologii

  Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach prywatności.
  Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Inspecto Sp. z o.o. zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie z Serwisu Inspecto, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z niego.
  Aby wyczyścić dane z aplikacji mobilnych, w zależności od systemu, jaki jest zainstalowany na urządzeniu mobilnym, należy:
  Dla systemu Android
  1. Wejść w Ustawienia
  2. Przejść do Aplikacji
  3. Wyszukać daną aplikację
  4. Wybrać Pamięć
  5. Wybrać opcję „Wyczyść dane”
  Dla systemu iOS
  System iOS nie pozwala na czyszczenie danych aplikacji. Jedynym rozwiązaniem jest usunięcie i ponowne zainstalowanie aplikacji. Można to zrobić na dwa sposoby:
  1. Wchodząc w Ustawienia, następnie w Ogólne i w Pamięć. Tam należy wyszukać daną aplikację, wejść w jej ustawienia i zaznaczając opcję „Usuń aplikację”.
  2. Przytrzymując palec na ikonce danej aplikacji do momentu pojawienia się „X” w lewym górnym rogu aplikacji. Klikając w „X” usuwa się aplikację wraz z danymi.

  7. Instrukcja zarządzania plikami cookies

  Platforma desktop
  W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari
  • Firefox
  • Opera
  Urządzenia mobilne:
  • Chrome
  • Safari
  • Windows Phone
  • Blackberry

  Flash cookies.
  Serwis WWW firmy Adobe zawiera informacje o sposobie usuwania i wyłączania plików cookie odtwarzacza Flash w konkretnych domenach: http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.
  Należy pamiętać, że ograniczenie korzystania z plików cookie odtwarzacza Flash prawdopodobnie wpłynie na działanie aplikacji opartych na technologii Flash, zaś wyłączenie plików cookie odtwarzacza Flash w Serwisie Inspecto może uniemożliwić odtwarzanie niektórych treści.